JackeyGao
人世一身霜雪, 归来仍是少年.

查看你历史命令的使用率

一个查看历史命令的使用率工具, 因为看到oh-my-zsh项目中的zsh_statsfunction 后有感仿照开发了一个。 本项目不仅支持zsh_history而且支持bash_history 。 还有可扩展的趋势.

oh-my-zsh 之 zsh_stats

如果你用oh-my-zsh , 那么你就有了这个功能。

bash
 
$ zsh_stats
   1 3290 32.9033%  vim
   2 2204 22.0422%  python
   3 902  9.0209%  ls
   4 730  7.30073%  git
   5 449  4.49045%  cd
   6 194  1.94019%  curl
   7 170  1.70017%  pip
   8 168  1.68017%  ll
   9 157  1.57016%  scrapy
  10 142  1.42014%  rm
  11 96  0.960096% cat
  12 78  0.780078% hexo
  13 76  0.760076% clear
  14 63  0.630063% mkdir
  15 60  0.60006%  ping
  16 59  0.590059% grep
  17 58  0.580058% workon
  18 57  0.570057% sudo
  19 57  0.570057% docker
  20 55  0.550055% mv
$ which zsh_stats # oh-my-zsh 封装的函数
zsh_stats () {
  fc -l 1 | awk '{CMD[$2]++;count++;}END { for (a in CMD)print CMD[a] " " CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n20
}

cmdstats 项目

查看你终端命令使用频率列表, 原理是通过宿主目录下的 .*history 分析后得到历史命令使用频率状态, 并且进行排序输出.

目前支持 ~/.bash_history~/.zsh_history

安装

bash
 
pip install git+https://github.com/jackeyGao/cmdstats.git

使用

bash
 
$ cmdstats -h
usage: cmdstats [-h] [-l LIMIT]

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -l LIMIT, --limit LIMIT
            显示条数[default: 20]
bash
 
$ cmdstats
1  3612 33.13154% vim
2  2473 22.68391% python
3  1018 9.33774%  ls
4  692  6.34746%  git
5  487  4.46707%  cd
6  204  1.87122%  ll
7  194  1.77949%  curl
8  178  1.63273%  pip
9  157  1.4401%  scrapy
10 147  1.34838%  rm
11 98  0.89892%  cat
12 91  0.83471%  clear
13 86  0.78885%  ping
14 78  0.71547%  hexo
15 73  0.6696%  docker
16 71  0.65126%  mkdir
17 61  0.55953%  workon
18 60  0.55036%  grep
19 58  0.53201%  sudo
20 57  0.52284%  mv
$ which cmdstats
/usr/local/bin//cmdstats

项目地址

jackeyGao/cmdstats

© JackeyGao.io 2019.